Beboerråd

Kollegiet har nedsat et beboerråd, hvis opgaver blandt andet er at overvåge ejendommens vedligeholdelsestilstand samt drage omsorg for, at nødvendige renoveringsprojekter eller fornyelser, i det omfang kollegiets økonomi gør det muligt, iværksættes.

Beboerrådet står desuden for kommunikationen med kollegiets inspektører, administrationen og beboere.

Beboerrådet består af et ulige antal medlemmer og bør så vidt muligt have én repræsentant fra hver af kollegiets seks etager samt én formand. Der skal være mindst 3 medlemmer i beboerrådet. Medlemmerne vælges på deres respektive gange for maks to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Beboerrådets formand vælges på et beboermøde i november måned for et år ad gangen.

Beboerrådets formand og næstformand er medlem af kollegiets bestyrelse.

Scroll to Top